Alkalijsko aktivirane malte

Alkalijsko aktivirani materiali so okolju prijazna in tehnično sprejemljiva alternativa portlandskemu cementu.

ZAG: Alkalijsko aktivirane malte
Stik med alkalijsko aktivirano malto (spodaj) in betonom (zgoraj)

V zadnjih letih beležimo velik porast uporabe alkalijsko aktiviranih materialov (imenovani tudi geopolimeri) za različne aplikacije. Največ študij je bilo opravljenih na primeru metakaolina, mikrosilike, odpadnega stekla, pepelov in različnih žlinder. Vsem tem materialom je skupno to, da vsebujejo silicijev dioksid (SiO₂) in aluminijev oksid (Al₂O₃), ki sta potrebna za reakcijo polimerizacije. Pri procesu alkalijske aktivacije imamo komponento v trdnem stanju, ki vsebuje
1) reaktivna SiO₂ in Al₂O₃ v zadostnih količinah in komponento v tekočem stanju
2) alkalijske aktivatorje v raztopini, ki poleg vode vsebujejo alkalijske hidrokside, silikate, aluminate, karbonate, sulfate ali kombinacijo teh elementov.
Ko ti dve komponenti zmešamo, pride najprej do raztapljanja, reorganizacije ter v končni fazi do utrjevanja zaradi tvorbe alumino-silikatne mreže, ki je lahko amorfna ali delno kristalizirana. Možnost spreminjanja molskega razmerja SiO₂/Al₂O₃ ter s tem strukture in fizikalno-kemijskih lastnosti geopolimerov razširja obseg možnih aplikacij.
Alkalijsko aktivirani materiali imajo lastnosti, ki jih postavljajo pred ostale podobne materiale, in sicer: hitro vezanje in utrjevanje, dolgoročna stabilnost in trajnost, zmožnost vezanja toksičnih komponent, dobra odpornost proti kemikalijam in ognjeodpornost. Iz okoljskega vidika je njihova največja prednost v tem, da temeljijo predvsem na odpadnih materialih, zaradi česar doprinesejo k znatnemu znižanju ogljičnega odtisa.
Z dobrim poznavanjem procesa alkalijske aktivacije lahko razvijamo nove proizvode. Med potencialnimi proizvodi so pravzaprav vse vrste gradbenih proizvodov.
 Alkalijsko aktivirane malte proizvajamo iz različnih surovin, kar na splošno velja za vse alkalijsko aktivirane proizvode. Le-ti morajo izpolnjevati enake zahteve kot so zahteve za malte na osnovi portlandskega cementa. Različne surovine zagotavljajo določene prednosti, kot sta višja trdnost ali izboljšana trajnost, vsekakor pa je potrebno vsako od njih individualno obravnavati.

Več v reviji Gradbenik april 2022

Fotogalerija