Obnova »Zlate ladjice«

Zahtevna konstrukcijska obnova nekdaj znane ljubljanske gostilne – Problem zagotavljanja potresne odpornosti

Projekti: Obnova »Zlate ladjice«
Pogled na obnovljen objekt s Šuštarskega mosta (foto Miran Kambič)

V obdobju od jeseni 2018 do pomladi 2021 je bila izvedena celovita obnova stavbe »Zlata ladjica« na Jurčičevem trgu 1 v Stari Ljubljani, v neposredni bližini danes Šuštarskega, nekoč pa Mesarskega mostu čez Ljubljanico. Gre za več stoletij staro hišo, ki je bila v preteklih obdobjih večkrat prezidana in dozidana, zato je njeno točno starost nemogoče enoznačno določiti. Zdajšnji lastnik je objekt celovito obnovil po današnjih bivalno uporabnostnih standardih, z upoštevanjem navodil in kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije. Sočasno je lastnik izkazal izreden posluh za ohranjanje izvirnih stavbnih elementov in prezentacijo določenih prvin historičnega ambienta. 

Pri konstrukcijski obnovi (rekonstrukciji, konstrukcijski sanaciji in utrditvi) je bilo glede na geografsko lego stavbe in njene značilnosti glavno vprašanje, kako zagotoviti njeno ustrezno potresno odpornost. 

Nosilni zidovi stavbe so bili predvsem kamniti. Iz polne opeke v (podaljšani) apneni malti sta bila samo obodna zidova v jugovzhodnem vogalu, ki je bil v šestdesetih letih dvajsetega stoletja prezidan navznoter zaradi širitve ulice ob Ljubljanici (o prvotnih gabaritih priča strešni previs v tem vogalu, ki je bil ohranjen tudi pri obnovljenem objektu), ter nekaj notranjih nosilnih zidov in predelne stene. Nad kletjo in pritličjem so bili pretežno opečni in tudi kamniti oboki, višje pa lesene medetažne konstrukcije (del teh v kakovostni izvedbi primarnih stropnikov s prečnimi sekundarnimi stropniki). Leseno je bilo tudi strmo ostrešje, krito z opečno kritino.

Pri obravnavani spomeniško varovani hiši je bil nabor možnih ukrepov omejen, tako iz arhitekturnih kot konservatorskih vzrokov. Za utrditev kamnitih zidov je bilo na voljo sistematično injektiranje, za povezavo zidov pa fasadna sidra utrjenih ali novih medetažnih konstrukcij.

Več v reviji Gradbenik november 2021

Fotogalerija